Numbers

[[“Number”,”Command”,”Naming”],[“1″,”Hana”,”Il”],[“2″,”Tul”,”Ee”],[“3″,”Seyt”,”Sah”],[“4″,”Neyt”,”Sam”],[“5″,”Tassut”,”Oh”],[“6″,”Yassut”,”Ryuk”],[“7″,”Ilkop”,”Chil”],[“8″,”Yodul”,”Pal”],[“9″,”Ahop”,”Koo”],[“10″,”Yul”,”Sip”]]